Hình ảnh trước sau

Triệt lông New e-light

Triệt lông Laser Diode

 

tay-long-nach

tay-long-nach